26/06/18

אישור להמשיך ולקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בפסיכולוגיה במסגרת תוכניות לימודים במח"ר המתקיימת באוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון ובחוות דעת הסוקרת, והיא החליטה כלהלן:

  1. לאשר לאוניברסיטת בר-אילן להמשיך קיים תוכנית לתואר ראשון (B.A.) בפסיכולוגיה במח"ר.
  2. בהתאם למתווה אישור נוהל בדיקת תוכניות אקדמיות להוראה במסגרות החרדיות – החלטת מועצה מיום 10.12.2013 עם סיום מחזור הלימודים הראשון במסגרת החרדית, ימונה סוקר חיצוני לבדיקה השוואתית של רמת הלימודים במסגרת החרדית ובמוסד האם, לרבות השיגי הסטודנטים ורמת