13/11/18

אישור להמשיך ולקיים תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בחינוך מיוחד במסגרת מח"ר בקמפוס נוות ישראל (לנשים) למכללת הרצוג מיסודן של מכללות הרצוג וליפשיץ

בישיבתה ביום ה' בכסלו תשע"ט (13.11.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והחליטה לאמצן כלהלן:

  1. להודות לסוקרת ד"ר גלעדה אבישר על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה.
  2. על המכללה לפעול ליישום הערות הסוקרת ולחזק את האוריינטציה האקדמית של התוכנית ובכלל זה חיזוק סגל ההוראה.
  3. לאשר למכללה האקדמית הרצוג את המשך קיום התוכנית בחינוך מיוחד במסגרת מח"ר נוות ישראל. בתום שנה"ל תשע"ט על המכללה להעביר דיווח אודות יישום הערות הסוקרת.