21/05/19

אישור להמשיך ולקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון במדעי המחשב (B.Sc.) בשפה האנגלית למרכז האקדמי לב

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ט (21.5.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:
להודות לסוקרת פרופ' יהודית גל עזר על חוות הדעת שהגישה ועל עבודתה עד כה.
להעניק אישור הפעלה קבוע למרכז האקדמי לב לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון במדעי המחשב (B.Sc.) בשפה האנגלית .