26/05/20

אישור להמשיך ולקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב במסגרת המח"ר (לנשים/גברים) למסלול האקדמי של המכללה למינהל

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון,  והחליטה כלהלן:

  1. בהתאם לתוכנית שהציגה המכללה, לאפשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל להמשיך ולקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (Sc.)  במדעי המחשב במסגרת המח"ר (לנשים /גברים).
  2. על המכללה להמשיך ולפעול לצמצום מספר הבחינות שאינן מתקיימות במקביל. כמו כן עליה להמשיך במגמה לצמצם את מספר הקורסים הניתנים ע״י מורים שונים.
  3. כתנאי להמשך הפעלת התוכנית, יגיש המוסד לקראת סוף סמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"א דיווח אודות התוכנית והפעלתה ובכלל זה מועדי הבחינות.