11/04/19

אישור להמשיך ולקיים תוכנית לימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה למסלול העל-יסודי במתכונת חד-חוגית, במסגרת המח"ר, בקמפוס נוות ישראל (לנשים) למכללת הרצוג מיסודן של מכללת הרצוג ומכללת ליפשיץ

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות מיום 19.3.2019 בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:
1. להודות לסוקר פרופ' דוד בן-חיים על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
2. לאשר את המשך קיומה של התוכנית במתמטיקה במסגרת מח"ר נוות ישראל ולאפשר רישום סטודנטיות למחזור נוסף של הפעלת התוכנית.
3. לאור החלטת המל"ג מיום 10.6.2014 בעניין הדגם המנחה במתמטיקה,, לפיה לא תתאפשר הפעלה של תוכנית במתמטיקה במתכונת דו-חוגית משנת תש"פ ואילך, על המכללה לקיים את תוכנית הלימודים במח"ר נוות ישראל בהתאם לדגם המנחה.
4. פתיחת מחזור נוסף של סטודנטיות תהיה מותנית בעמידה בבדיקת שלשת התנאים להלן עד סוף אוגוסט 2019:
א. דיווח על סיום המחזור הראשון ובכלל זה דיווח פרטני על הציונים של כל משתתפת ועמידה בכל החובות וזכאות לתואר B.Ed.).
ב. קבלת טבלת פרופיל הסטודנטיות המועמדות להתקבל למחזור השני של התוכנית.
ג. בהמשך לסעיף 3 לעיל, לקראת פתיחת שנת הלימודים תש"פ על המכללה להגיש למל"ג תוכנית מעודכנת בהתאם לדגם המנחה של תוכניות לימודים במתמטיקה במתכונת חד-חוגית.