29/05/18

אישור להמשיך לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בכלכלה במסגרת תוכניות לימודים במח"ר המתקיימת באוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון ובחוות דעת הסוקר, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר לאוניברסיטת בר אילן להמשיך קיים תוכנית לתואר ראשון (B.A.) בכלכלה במח"ר למחזורי הסטודנטים הקיימים.
  2. במידה והאוניברסיטה תרצה לפתוח את התוכנית למחזורים חדשים, יהיה עליה ליישם את המלצות הסוקר בנוגע לסגל המרצים ולקבל על כך אישור מראש מהמל"ג.
  3. בהתאם למתווה אישור נוהל בדיקת תוכניות אקדמיות להוראה במסגרות החרדיות – החלטת מועצה מיום 10.12.2013 – עם סיום מחזור הלימודים הראשון במסגרת החרדית, ימונה סוקר חיצוני לבדיקה השוואתית של רמת הלימודים במסגרת החרדית ובמוסד האם, לרבות השיגי הסטודנטים ורמת הבחינות והמטלות.