13/11/18

אישור להמשיך לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב במסגרת המח"ר (לנשים / גברים) למסלול האקדמי של המכללה למינהל

בישיבתה ביום ה' בכסלו תשע"ט (13.11.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר בישיבתה ביום 13.11.2018 דנה המעוצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, בדבר בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל, לאפשר למוסד להמשיך לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב במח"ר (גברים ונשים), כאשר לפניה חוות הדעת של הסוקר אשר בדק את התוכנית שבנדון, ומענה המכללה לבקשות ועדת המשנה מדיוניה בנושא, לרבות המתווה שהגישה המכללה ובו פעולותיה לצמצום המרצים אשר מלמדים במסגרת המח"ר ואינם מלמדים בתוכנית האם ופעולותיה לקיום בחינות זהות בו זמנית, והיא החליטה כלהלן:

  1.  להודות לפרופ' שלמה מורן על חוות הדעת שהגיש ועל עבודתו עד כה.
  2. להודות למכללה על המאמצים שנעשו בחיבור המתווה הבא להבטיח את הרמה אקדמית בתוכנית המח״ר (גברים ונשים) בהשוואה לתוכנית האם, כמשתקף מן המאמצים להבטחת תכנים זהים בקורסים (דו״ח פרופ׳ מורן), מרצים זהים, וכמשתקף בלוח בחינות הזהה ברובו לשתי התוכניות.
  3. עם קבלת המתווה ובכפוף לקיומו, לאפשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל להמשיך ולקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (.B.Sc) במדעי המחשב במח"ר עד לסוף שנה"ל תשע"ט.
  4. כתנאי להארכת אישור ההפעלה העתידי, ייבדק ביצוע המתווה שהגישה המכללה לקראת סוף שנת הלימודים תשע"ט.