11/12/18

אישור להמשיך לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Des.) בתקשורת חזותית במסגרת מח"ר בקמפוס אמן לנשים, לבצלאל, אקדמיה לאמנות ולעיצוב בירושלים

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' חיים פינקלשטיין ופרופ' טרי שרויאר על עבודתם ועל הדו"ח שהגישו.
  2. לאשר את המשך הפעלת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Des.) בתקשורת חזותית במסגרת מח"ר בקמפוס אמן לנשים, לבצלאל, אקדמיה לאמנות ולעיצוב בירושלים.
  3. לקראת סוף מחזור הלימודים הראשון (שנה"ל תשפ"א), התוכנית תיבדק בשנית ע"י הסוקרים אשר יתבקשו לעקוב אחר תוכנית הלימודים והתפתחותה תוך בדיקת הנושאים המפורטים בדו"ח שהוגש בחודש אוקטובר 2018: הרכב הקורסים בתוכנית, סגל המרצים המלמד בתוכנית, תנאי הקבלה בתוכנית וקורסי הבחירה המתקדמים.