12/02/19

אישור להמשיך לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית במסגרת המח"ר (לנשים ולגברים) של המכללה האקדמית אשקלון

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה לגבי הנושא שבנדון והחליטה לאמצה, כלהלן:

  1. להודות לפרופ' ורדה סוסקולני על חוות הדעת שהגישה.
  2. לאשר למכללה האקדמית אשקלון להמשיך לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית במסגרת המח"ר (לנשים ולגברים).
  3. על המכללה להגיש בעוד כשנה דיווח אודות התקדמות התוכנית ככלל ובנושאים שעלו מתוך חוות דעתה של הסוקרת בניהם:
    • הקפדה על אחידות המטלות בין כל הקורסים הניתנים בתוכנית האם לבין כל הקורסים הניתנים במסגרת המח"ר
    • הקפדה על כך שבקורסים מקבלים יהיו מרצים בעלי אותה הדרגה
    • הקפדה על כך שלא יתקבלו לתוכניות המח"ר יותר מ- 10% סטודנטים בתנאי קבלה חריגים