13/08/19

אישור להמשך קיום תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בחינוך מיוחד רב-גילאי (6-21) במכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (13.8.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרת ד"ר נורית גל על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה.
2. לאשר את המשך קיום תוכנית הלימודים (לגברים) לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בחינוך מיוחד רב-גילאי (6-21) במכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום.