12/11/19

אישור להמשך קיומה של תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במדעי ההתנהגות במסגרת מח"ר (נשים) של המסלול האקדמי של המכללה למינהל

בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ (12.11.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון ובחוות דעת הסוקר והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר, פרופ' גיורא רהב, על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאפשר למכללה להמשיך לקיים את התוכנית במשך שנה נוספת (עד ספטמבר 2020).
  3. המוסד נדרש לחזק את הסגל האקדמי על-פי הערות הסוקר, על מנת לשפר ולשמור על הזהות האקדמית בין תוכנית האם לבין תוכנית המח"ר.
  4. לקראת תום השנה, התוכנית תיבדק פעם נוספת על-ידי סוקר לצורך המשך אישור הפעלתה.