08/08/17

אישור להסב את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב לשפה האנגלית למרכז האקדמי לב

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז (8.8.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות  ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר את בקשת המרכז האקדמי לב לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב בשפה האנגלית, לצד תוכנית הלימודים המתקיימת בעברית, לתקופה זמנית של שנתיים (עד סוף שנת הלימודים תשע"ט).
  2. על המוסד לוודא כי תנאי הקבלה בתוכנית בשפה האנגלית מקבילים לתנאי הקבלה לתוכנית האם.
  3. בהתאם לסעיף 2.2 בנוהל לאישור פתיחה וקיום תוכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה (החלטת מל"ג מיום 10.09.2013), בתום שנה מהאישור ימונה סוקר לליווי התוכנית. המלצת הסוקר תועבר לוועדת המשנה טרם מועד סיום האישור הזמני, לצורך דיון והמלצה למל"ג בדבר הארכת האישור או סגירת התוכנית.