14/08/18

אישור לטכניון ולמרכז האקדמי לב לקיים מתכונת לימודים משותפת בתחומי ההנדסה ומדעי המחשב למגזר החרדי

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית מיום 15.7.2018 בנושא בקשת הטכניון והמרכז האקדמי לב לקיים מתכונת לימודים משותפת בתחומי ההנדסה ומדעי המחשב למגזר החרדי, במסגרת המח"ר של מכון לב, והיא מחליטה כלהלן[1]:

  1. לאור המדיניות הרב-שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב להגברת שילוב האוכלוסייה החרדית באוניברסיטאות בכלל ובמקצועות ההייטק בפרט, לאשר לטכניון ולמרכז האקדמי לב להגיש

בקשה לקיים מתכונת לימודים משותפת כמבוקש, לרבות מכינה שתתקיים במח"ר המרכז האקדמי  לב שתאפשר אפיק מעבר לטכניון.

  1. הואיל והמחזור הראשון המתוכנן הוא לגברים בלבד, לרשום בפניה את הצהרת המרכז האקדמי לב והטכניון בדבר פתיחת מחזור נוסף לנשים חרדיות במחזורים הבאים.
  2. למען הסר ספק, המח"ר והמכינה יהיו כפופים לכל הכללים, ובפרט כללי המח"רים והמכינות כפי שנקבעו בהחלטות מל"ג וות"ת.

[1] לאור לוח הזמנים של ישיבות המל"ג והוות"ת יובא הנושא לדיון בוות"ת לאחר ישיבת המל"ג. לפיכך, ככל שיהיו הסתייגויות לנושא בוות"ת, המחייבות בחינה מחודשת במל"ג – יוחזר הנושא לדיון במל"ג.