21/05/19

אישור למכללה האקדמית אחוה לשנות את שם התוכנית וסימול התואר בתוכנית הלימודים לתואר M.Ed. בתרבות עם ישראל והוראתה לתואר M.A. בתרבות עם ישראל

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ט (21.5.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לפרופ' חביבה פדיה על חוות דעתה.
2. בהתאם לחוות הדעת, לאשר את בקשת המכללה האקדמית אחוה לשנות את שם התוכנית וסימול התואר בתוכנית הלימודים לתואר M.Ed. בתרבות עם ישראל והוראתה לתואר M.A. בתרבות עם ישראל.