14/08/18

אישור למכללה האקדמית אשקלון להמשיך לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב במסגרת מח"ר (לגברים)

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון, כאשר לפניה חוות הדעת של הסוקרת אשר בדקה את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב במסגרת המח"ר (לגברים) של המכללה האקדמית אשקלון, והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרת פרופ' יהודית גל עזר על חוות הדעת שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. להעניק למכללה האקדמית אשקלון אישור הפעלה קבוע לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב במסגרת מח"ר (לגברים).