19/03/19

אישור למכללה האקדמית הדסה להמשיך ולקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב במסגרת מח"ר (לנשים)

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ט (19.3.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' שלמה מורן על חוות הדעת שהגיש ועל עבודתו.
  2. לאפשר למכללה האקדמית הדסה להמשיך ולקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב במסגרת מח"ר (לנשים) לשנתיים נוספות (עד מרץ 2021), כאשר על פרשיות הלימודים של קורסים הניתנים בשני הקמפוסים באותה שנה אקדמית להיות זהות לחלוטין, וכאשר הקורסים ניתנים באותו סמסטר, גם הבחינות ואופן חישוב הציון צריכים להיות זהים. לקראת תום התקופה ימונה סוקר לבדיקה השוואתית של רמת הלימודים, פרשיות הלימוד ואחידות הבחינות, במסגרת החרדית ובתוכנית הרגילה.
  3. בנוסף, לקראת סיום שנה"ל תשע"ט על המוסד להעביר את רשימת הבחינות הזהות ואלו שאינן זהות בשתי התוכניות, תוך מתן הסבר לשוני הקיים בבחינות שאינן זהות. כמו כן, יש להגיש את תוכנית הלימודים המפורטת הכוללת בין היתר את רשימת המרצים תוך ציון דרגתם האקדמית ואת רשימת הקורסים שיינתנו לאוכלוסיות השונות בשלוש הסמסטרים. על המוסד להבהיר מדוע קורסים שונים אינם מועברים ע"י אותו מרצה, וכן להציג כיצד נקבעים תכני קורסים אלו.