12/02/19

אישור למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה על התאמת תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה (על-יסודי) במתכונת דו-חוגית לתוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה (על-יסודי) במתכונת חד-חוגית (בהתאם לדגם שנקבע בהחלטת מל"ג מיום 10.6.2014)

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לוועדה בראשות פרופ' אבי ברמן על עבודתה עד כה ועל המלצתה.
2. לאמץ את המלצת ועדת היישום לפיה המכללה התאימה את תוכנית הלימודים הקיימת במכללה לדגם המנחה ואת הפעלת תוכנית הלימודים של המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה במתכונת החדשה (מתכונת חד-חוגית).
3. לציין כי הערות ועדת היישום טופלו בדרך כלל לשביעות רצונה של הוועדה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חברי הוועדה מצפים מהמכללה להבטיח את הפיקוח על הקורסים בחינוך המתמטי ולהמשיך לעשות מאמץ לשבץ סגל בעלי תואר ראשון B.Sc. במתמטיקה גם בקורסים בחינוך המתמטי.