21/05/19

אישור למכללה האקדמית הרצוג לשנות את שם התוכנית לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) חד-חוגי במתמטיקה-מחשבים במסלול העל-יסודי (ז'-י') לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במחשבים במסלול העל-יסודי (ז'-י')

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ט (21.5.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה לאשר את בקשת המכללה האקדמית הרצוג לשנות את שם התוכנית לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) מדעי המחשב-מתמטיקה במתכונת חד-חוגית במסלול העל-יסודי (ז'-י') לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במדעי המחשב עם חטיבה במתמטיקה במסלול העל-יסודי (ז'-י') (שם החטיבה לא יצוין ע"ג תעודת הסיום).