17/07/18

אישור למכללה האקדמית לחינוך אלקאסמי על התאמת תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" במתמטיקה (על-יסודי) במתכונת דו-חוגית לתוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" במתמטיקה (על-יסודי) במתכונת חד-חוגית (בהתאם לדגם שנקבע בהחלטת מל"ג מיום 10.6.2014)

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח (17.7.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשות פרופ' אבי ברמן על עבודתה עד כה ועל המלצתה.
  2. לרשום לפניה כי הוועדה לבחינת יישום הדגם המנחה לתוכניות לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה למסלול העל-יסודי (ז'-י') במכללות לחינוך, בראשות פרופ' אבי ברמן, קיבלה לעיונה את דיווח התאמת תוכניות הלימודים במתמטיקה למסלול העל-יסודי לדגם המנחה מאלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך (התאמת תוכנית הלימודים הקיימת לדגם המנחה ומעבר ממתכונת דו-חוגית למתכונת חד-חוגית).
  3. לאמץ את המלצת ועדת היישום ולאשר את דיווח ההתאמה לדגם המנחה ואת הפעלת תוכנית הלימודים של מכללת אלקאסמי במתכונת החדשה (מתכונת חד-חוגית).