18/02/20

אישור למכללה האקדמית לחינוך לוינסקי לשנות את שם התואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בלשון במסלול היסודי לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בעברית – שפה ואוריינות לביה"ס היסודי (Hebrew – Language and Literacy for Elementary School)

בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ (18.2.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' עלית אולשטיין על חוות דעתה.
  2. לאשר למכללה האקדמית לחינוך לוינסקי לשנות את שם התואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בלשון במסלול היסודי לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בעברית – שפה ואוריינות לביה"ס היסודי (Hebrew – Language and Literacy for Elementary School).