10/01/17

: אישור למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לקיים תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.A.T.) בטיפול באמצעות אמנויות – ביבליותרפיה למטפלים בפועל

בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (10.1.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אדיר כהן על חוות דעתו ועל עבודתו.
  2. לאפשר למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לקיים תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.A.T.) בטיפול באמצעות אמנויות- ביבליותרפיה למטפלים בפועל.
  3. האישור הנו בכפוף להחלטת המל"ג בעניין ה'מתווה לתוכניות ייעודיות לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות למטפלים בפועל' (החלטת המל"ג מיום 23.10.2012 וכפי שתוקנה ביום 21.5.2013).