27/09/16

אישור למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לקיים תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.A.T.) בטיפול באמצעות אמנויות – טיפול באמנות חזותית למטפלים בפועל

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אפרת הוס על חוות דעתה ועל עבודתה.
  2. לאפשר למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לקיים תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.A.T) בטיפול באמצעות אמנויות- טיפול באמנות חזותית למטפלים בפועל.
  3. האישור הנו בכפוף להחלטת המל"ג בעניין ה'מתווה לתוכניות ייעודיות לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות למטפלים בפועל' (החלטת המל"ג מיום 23.10.2012 וכפי שתוקנה ביום 21.5.2013).