15/11/16

אישור למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לקיים תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.A.T.) בטיפול באמצעות אמנויות – טיפול במוזיקה למטפלים בפועל

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז (15.11.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אמנון וולמן על חוות דעתו ועל עבודתו.
  2. לאפשר למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לקיים תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.A.T.) בטיפול באמצעות אמנויות- טיפול במוזיקה למטפלים בפועל.
  3. על המכללה להקפיד שכיתות גדולות מדי יפוצלו, ושסגל ההוראה יעמוד בדרישות המל״ג.
  4. האישור הנו בכפוף להחלטת המל"ג בעניין ה'מתווה לתוכניות ייעודיות לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות למטפלים בפועל' (החלטת המל"ג מיום 23.10.2012 וכפי שתוקנה ביום 21.5.2013).