21/05/19

אישור למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לשנות את שם התוכנית לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) חד-חוגי בכימיה-ביולוגיה במסלול העל-יסודי (ז'-י') לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) חד-חוגי במדעים למסלול העל-יסודי (ז'-י')

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ט (21.5.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה לאשר את בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לשנות את שם התוכנית לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) חד-חוגי בכימיה-ביולוגיה במסלול העל יסודי (ז'-י') לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) חד-חוגי במדעים במסלול העל יסודי (ז-י).