24/09/20

אישור למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לקיים לימודים מחוץ לקמפוס במסגרת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בחינוך מיוחד (6 – 21) במזרח ירושלים

בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א (24.9.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה בנושא שבנדון  והיא החליטה כלהלן:

  1. לאור אישור משרד החינוך ולאור חוות הדעת של אגף תכנון ומדיניות, לפיה בקשת המכללה האקדמית דוד ילין לקיים לימודים מחוץ לקמפוס במסגרת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בחינוך מיוחד (21-6) במזרח ירושלים, עומדת בקריטריונים שקבעה המל"ג בהחלטתה מיום 19.3.2019, להמליץ למועצה להשכלה גבוהה לאשר למכללת דוד ילין לקיים את הלימודים הנ"ל מחוץ לקמפוס הראשי – במזרח העיר ירושלים בשנה"ל תשפ"א.
  2. לצורך הארכת האישור, המכללה האקדמית דוד ילין תגיש בראשית שנה"ל תשפ"א למל"ג את התוכנית לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בחינוך מיוחד (21-6) המתקיימת במזרח ירושלים (במכללת אנואר) לבחינת הבטחת הזהות הרמה האקדמית ובדיקת התשתית הפיזית ללימודים בסטנדרטים המקובלים למוסד אקדמי.