18/08/20

אישור למכללה האקדמית לחינוך שאנן על התאמת תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה (על-יסודי) במתכונת דו-חוגית לתוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה (על-יסודי) במתכונת חד-חוגית (בהתאם לדגם שנקבע בהחלטת מל"ג מיום 10.6.2014)

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בחוות דעת הסוקרים לבחינת יישום הדגם המנחה בתוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה למסלול העל-יסודי (ז'-י') במכללה האקדמית לחינוך שאנן, והחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית  לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' אבי ברמן וד"ר טלי נחליאלי על חוות דעתם.
  2. לאמץ את חוות דעת הסוקרים ולאשר למכללה האקדמית לחינוך שאנן לקיים את תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתכונת חד-חוגית במתמטיקה במסלול העל-יסודי (ז'-י') במקום התואר הקיים במתכונת הדו-חוגית (בהתאם לדגם שנקבע בהחלטת המל"ג מיום 10.6.2014).