12/02/19

: אישור למכללה האקדמית לחינוך תלפיות על התאמת תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה (על-יסודי) במתכונת דו-חוגית לתוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה (על-יסודי) במתכונת חד-חוגית (בהתאם לדגם שנקבע בהחלטת מל"ג מיום 10.6.2014)

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לוועדה בראשות פרופ' אבי ברמן על עבודתה עד כה ועל המלצתה.
2. לאמץ את המלצת ועדת היישום לפיה המכללה התאימה את תוכנית הלימודים הקיימת במכללה לדגם המנחה ואת הפעלת תוכנית הלימודים של תלפיות – המכללה האקדמית לחינוך במתכונת החדשה (מתכונת חד-חוגית).