16/10/18

אישור למכללה האקדמית נתניה להסב את תוכנית הלימודים לתואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים לשפה האנגלית

בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט (16.10.2018)  דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון והיא החליטה לאמצה כלהלן:

  1. לאשר למכללה האקדמית נתניה להסב את תוכנית הלימודים לתואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים לשפה האנגלית.
  2. אישור ההפעלה ניתן לשנתיים, דהיינו עד אוקטובר 2020.