12/09/17

אישור למכללה האקדמית נתניה לקיים התמחות בחשבונאות בתוכנית הלימודים לתואר ראשון במינהל עסקים

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והיא החליטה כלהלן:
1. בקשת המכללה האקדמית נתניה לפתוח חטיבה בחשבונאות במסגרת תוכנית הלימודים בניהול נדונה ביום 12.9.2017 בישיבת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, הניהול, העסקים ותוכניות רב תחומיות. המלצתה החיובית של ועדת המשנה נדונה בישיבת המל"ג שהתקיימה באותו יום. פתיחת ההתמחות בחשבונאות נדרשת לצורך עיבוי רשת הביטחון של המכללה האקדמית נתניה, לטובת סטודנטים של המרכז האקדמי כרמל אשר יזדקקו לכך לצורך השלמת לימודיהם וקבלת תואר.
2. המל"ג קיבלה עדכון אודות הבקשה להקפאת הליכים שהוגשה על ידי המכללה האקדמית כרמל, וכן על הדיון הצפוי בבקשה בבית המשפט המחוזי בחיפה ביום 17.9.2017. כן הובאה בפני המל"ג פניית הנאמנת הזמנית שמונתה למרכז האקדמי כרמל, מיום 11.9.2017, שבה נתבקשה המל"ג שלא לקבל כל החלטה העלולה לפגוע במאמצי הנאמנת הזמנית למצוא גורם חלופי בעל כשירות אקדמית שיפעיל את המרכז האקדמי כרמל.
3. המל"ג סבורה כי יש לאמץ את המלצת ועדת המשנה בעניין פתיחת החטיבה בחשבונאות במכללה האקדמית נתניה. לכך יש להוסיף כי נוכח העובדה כי אנו מצויים זמן קצר לפני פתיחת שנת הלימודים האקדמית, מתוך דאגה לסטודנטים במרכז האקדמי כרמל וכיוון שלא ברור האם בכוונתו וביכולתו של המרכז האקדמי כרמל לעמוד במלוא התנאים שנקבעו בהחלטת המל"ג מיום 18.7.2017, סבורה המל"ג כי מן הראוי לאשר למכללה האקדמית נתניה לפתוח את החטיבה בחשבונאות. הימנעות מפתיחת החטיבה עלולה להותיר את הסטודנטים במרכז האקדמי כרמל ללא פתרון מעשי להמשך לימודיהם בשנת הלימודים הקרובה. לאור האמור סבורה המל"ג כי במצב הדברים הנוכחי, ובמיוחד לאור המועד בו אנו נמצאים, לא ניתן לדחות את אישור השלמת רשת הביטחון וממילא את אישור התוכנית כאמור, וזאת בכפוף לצורך בשימוש בה.
4. בהקשר זה יצוין, כי בהחלטת המל"ג מיום 18.7.2017 נדרש המרכז האקדמי כרמל (מעבר לדרישות הפיננסיות ומשפטיות שנקבעו באותה החלטה), בין היתר, לגבש, בשיתוף המכללה האקדמית נתניה, תוכנית מפורטת לשיפור הרמה האקדמית, תנאי הלימוד והשירות לסטודנטים ולהגיש אותה למל"ג/ ות"ת (סעיף 4 להחלטה האמורה). כן נדרשה המכללה האקדמית נתניה להעמיד לשביעות רצון הנהלת מל"ג/ות"ת דמות אקדמית ניהולית אחת, בעלת ניסיון משמעותי, שתנהל את כלל הפעילות במרכז האקדמי כרמל (סעיף 8 להחלטה האמורה) ובחינת תוכניות הלימודים שהמכללה האקדמית נתניה תבקש לקיים בקמפוס כרמל. המרכז האקדמי כרמל בשיתוף המכללה האקדמית נתניה לא נמצאו עדיין עומדים בתנאים האמורים בהחלטה. כמו כן, נמסר למל"ג כי למעשה אין כיום למרכז האקדמי כרמל יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל ונשיא ואף בעניין זה לא נמסרו נתונים המלמדים על תיקון האמור. מכלול הדברים מלמד כי קיימים ספקות משמעותיים לגבי המשך יכולת הקיום של המרכז, וזאת לא רק בהיבטים הפיננסיים אלא גם בהיבטים נוספים.
5. יחד עם זאת, נוכח הדיון הקבוע בבית המשפט ביום 17.9.2017 ובהתחשב בפניית הנאמנת מיום 11.9.2017 קובעת המל"ג כי האישור למכללה האקדמית נתניה לפתוח חטיבה בחשבונאות ייכנס לתוקף ביום 19.9.2017. היה וקודם למועד האמור, יוצג בפני מל"ג/ ות"ת מתווה חלופי מחייב, ברור, ישים ומעשי, להפעלת מכללת כרמל שיבסס עמידה בכל תנאי החלטת המל"ג מיום 18.7.2017, תידחה כניסת האישור לתוקף עד להחלטת מל"ג לגבי פנייה כאמור, ובהתאם לתוכנה.