23/06/20

אישור למכללה האקדמית תל-אביב-יפו לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון במתכונת דו-חוגית בסוציולוגיה ותוכנית לימודים דו-חוגית במדעי המדינה במקום תוכנית הלימודים בחברה ופוליטיקה המתקיימת במוסד

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון.   לאור חוות הדעת התכנונית בה נכתב כי אין מניעה תכנונית בבקשה זו ולאור הצהרת המוסד כי  פיצול התוכנית הקיימת  ושינויי השם הם סמנטיים וכי התוכניות המוצעות מבוססות על תחומי הידע כפי שנלמדו במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון  (B.A.) בחברה ופוליטיקה, המל"ג מאמצת את המלצת ועדת המשנה ומחליטה כלהלן:

  • לאשר למכללה האקדמית תל אביב יפו לפתוח שתי תוכניות לימודים לתואר ראשון במתכונות דו-חוגיות: תואר ראשון בסוציולוגיה ותואר ראשון במדע המדינה על בסיס תוכנית הלימודים לתואר ראשון בחברה ופוליטיקה. ניתן יהיה לשלב כל אחת מתוכניות אלה עם מתכונות דו-חוגיות אחרות המתקיימות במוסד.
  • במקביל לפתיחת תוכניות אלה, התוכנית לתואר ראשון (B.A.) בחברה ופוליטיקה לא תיפתח למחזורי לימוד חדשים