אישור למכללה ירושלים לקיים בשנה"ל תשפ"ב לימודים מחוץ לקמפוס לתואר "בוגר בהוראה ובחינוך" (B.Ed.) בתנ"ך, תושב"ע ומחשבת ישראל באילת

בישיבותיה ביום 22.6.2021, ביום 20.7.2021 וביום 19.10.2021 דנה ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה רוח ואומנויות אודות התוכניות שמקיימת מכללה ירושלים באילת לתואר B.Ed. דו-חוגי בתושב"ע, תנ"ך ומחשבת ישראל, ובחוות דעת הסוקרים אשר הצביעו על ליקויים משמעותיים, לרבות: חלק מסגל ההוראה בתוכניות אינו בעל רקע אקדמי כנדרש והסילבוסים של הקורסים לא משקפים סטנדרטים אקדמיים. ועדת המשנה התחומית  שמעה את נציגי המוסד וקיבלה התייחסות מפורטת מהמוסד בדבר תיקון הליקויים שצוינו בחוות הדעת (נוספו חברי סגל אקדמיים ונערכו שינויים בתוכניות הלימודים), במסגרתה הוגשו תוכניות לימודים מתוקנות באילת וזהות ברובן בהשוואה לתוכניות הלימודים המתקיימות בירושלים.  בהמשך לכך, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) לאמץ את המלצת ועדת המשנה מיום 19.10.2021, כלהלן:

  1. להודות לפרופ' שמואל ורגון על חוות דעתו על תוכנית הלימודים בתנ"ך ולהודות לפרופ' שלם יהלום על חוות דעתו על תוכנית הלימודים בתושב"ע ועל תוכנית הלימודים במחשבת ישראל.
  2. לאשר למכללה לפתוח מחזורים חדשים ללימודי תואר ראשון (B.Ed.) דו-חוגי בתושב"ע, תנ"ך ומחשבת ישראל בקמפוס אילת בשנה"ל תשפ"ב.
  3. המכללה תתבקש להגיש דיווח מפורט בעניין יישום ועמידתה בהתחייבויותיה עד לחודש ינואר 2022. דו"ח זה יועבר לחוות דעת סוקרים אשר יתבקשו לוודא האם תוכניות הלימודים, במסגרת ההתארגנות החדשה, מתקיימות כסדרן וברמה אקדמית נאותה ובהשוואה לתוכניות המתקיימות בירושלים, ותוך התייחסות להערות שהופיעו בחוות דעת הסוקרים בשלב הקודם.
  4. פתיחת מחזורים חדשים לתוכניות המתקיימות מחוץ לקמפוס הראשי - באילת בשנה"ל תשפ"ג מותנית בקבלת אישור המל"ג מראש.