24/09/20

אישור למכללה ירושלים לקיים לימודים מחוץ לקמפוס במסגרת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בתנ"ך, תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בתושב"ע, ותואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במחשבת ישראל באילת

בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א (24.9.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 11.8.2020 בנושא שבנדון  והיא החליטה כלהלן:

  1. לאור אישור משרד החינוך ולאור חוות הדעת של אגף תכנון ומדיניות, לפיה בקשת מכללה ירושלם לקיים לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בתנ"ך, תושב"ע ומחשבת ישראל באילת, עומדת בקריטריונים שקבעה המל"ג בהחלטתה מיום 19.3.2019, להמליץ למועצה להשכלה גבוהה לאשר למכללה ירושלים לקיים את הלימודים הנ"ל מחוץ לקמפוס הראשי – באילת בשנה"ל תשפ"א.
  2. לצורך הארכת האישור, מכללה ירושלים תגיש בראשית שנה"ל תשפ"א למל"ג את התוכניות לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בתנ"ך, תושב"ע ומחשבת ישראל המתקיימות באילת לבחינת הבטחת הזהות הרמה האקדמית ובדיקת התשתית הפיזית ללימודים בסטנדרטים המקובלים למוסד אקדמי.