11/04/19

אישור למכללת אורות ישראל על התאמת תוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה (על-יסודי) במתכונת דו-חוגית לתוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה (על-יסודי) במתכונת חד-חוגית (בהתאם לדגם שנקבע בהחלטת מל"ג מיום 10.6.2014

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לוועדה בראשות פרופ' אבי ברמן על עבודתה עד כה ועל המלצתה.

2. לאמץ את המלצת ועדת היישום לפיה מכללת אורות ישראל התאימה את תוכנית הלימודים הקיימת במכללה לתואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה למסלול העל-יסודי (ז'-י') במתכונת חד-חוגית לדגם המנחה ולאשר את הפעלת תוכנית הלימודים של מכללת אורות ישראל במתכונת החדשה (מתכונת חד-חוגית).