13/08/19

אישור למכללת הרצוג מיסודן של מכללת הרצוג ומכללת ליפשיץ לקיים תוכנית לימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בתנ"ך ולימודים כלליים במסלול העל-יסודי (ז'-י') במסגרת המח"ר בקמפוס נוות ישראל (נשים)

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (13.8.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. לאשר למכללת הרצוג מיסודן של מכללת הרצוג ומכלת ליפשיץ לקיים תוכנית לימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בתנ"ך ולימודים כלליים במסלול העל-יסודי (ז'-י') במסגרת המח"ר, בקמפוס נוות ישראל (נשים).
2. בהתאם לנוהל בדיקת תוכניות אקדמיות במסגרות חרדיות, בתום שנה מהפעלת התוכנית, למנות סוקר לבדיקת התוכנית.
3. החלטת המועצה הינה בכפוף להחלטה שתתקבל בות"ת.