18/08/20

אישור למכללת הרצוג מיסודן של מכללת הרצוג ומכללת ליפשיץ לקיים תוכנית לימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במדעי המחשב למסלול העל-יסודי (ז'-י') במסגרת המח"ר בקמפוס נוות ישראל (נשים)

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. לאשר למכללת הרצוג מיסודן של מכללת הרצוג ומכללת ליפשיץ לקיים תוכנית לימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במדעי המחשב במסלול העל-יסודי (ז'-י') במסגרת המח"ר, בקמפוס נוות ישראל (נשים).
  2. בהתאם לנוהל בדיקת תוכניות אקדמיות במסגרות חרדיות, בתום שנה מהפעלת התוכנית, למנות סוקר לבדיקת התוכנית.