26/06/18

אישור למסלול האקדמי של המכללה למינהל להסב את תוכנית הלימודים לתואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים לשפה האנגלית

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון,  והיא החליטה לאמצה כלהלן:

  1. לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל להסב את תוכנית הלימודים לתואר שני (M.B.A) במינהל עסקים לשפה האנגלית.
  2. אישור ההפעלה ניתן לשנתיים, דהיינו עד ליוני 2020.
  3. בתום שנה מתחילת אישור ההפעלה תיבדק התוכנית ע"י סוקר בהתאם להחלטת מל"ג בדבר הסבת תוכניות לימודים לשפה זרה .