24/09/19

אישור למרכז האקדמי לב להסב תוכנית לימודים לתואר ראשון במינהל עסקים לשפה האנגלית – במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 13.8.2019 בבקשת המרכז האקדמי לב להסדיר את הסבת תוכנית הלימודים לתואר ראשון במינהל עסקים לשפה האנגלית בהתאם לדיווח שהתקבל על פי נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג והיא מאשרת  את קיומה של התוכנית בשפה האנגלית.