03/03/15

אישור למרכז האקדמי לב לקיים צבר קורסים בקדם רפואה במסגרת תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.Sc.) בביואינפורמטיקה

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש, ולאמץ את המלצתו בנושא.
  2. לאשר למרכז האקדמי לב לקיים צבר קורסים בקדם רפואה במסגרת תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון (B.Sc.) בביואינפורמטיקה, בהתאם למתווה לתוכנית אחידה ללימודי קדם רפואה (Pre-Med) במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ("מתווה מקורי").