14/01/20

אישור למרכז האקדמי לב לשינוי שם התוכניות לתואר ראשון (B.Sc.) ולתואר שני (M.Sc.) מפיסיקה/הנדסת אלקטרו-אופטיקה Physics/Electro-Optics Engineering לפיסיקה יישומית/הנדסת אלקטרו-אופטיקה – Applied Physics/Electro-Optics Engineering

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) דנה  המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות  ושלוחות מחו"ל  אודות בקשת המרכז האקדמי לב, והיא מחליטה כלהלן:

  • לאשר למרכז האקדמי לב לשנות את שם התוכניות לתואר ראשון (Sc.) ולתואר שני (M.Sc.) עם וללא תזה מפיסיקה/הנדסת אלקטרו-אופטיקה- ,Physics / Electro-Optics Engineeringלפיסיקה יישומית/הנדסת אלקטרו-אופטיקה-Applied Physics / Electro-Optics Engineering,  ולהסמיכו להעניק תואר בתוכניות אלו.