24/09/20

אישור למרכז האקדמי רופין לפצל את תוכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי ההתנהגות לתוכנית לימודים דו-חוגית בפסיכולוגיה ותוכנית לימודים דו-חוגית בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ולקבל הסמכה להעניק תארים אלה

בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א (24.9.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון.  לאור חוות הדעת התכנונית שאין מניעה בהיבטים התכנוניים לאשר את הבקשה של המוסד והצהרת המוסד כי  פיצול התוכנית הקיימת  ושינויי השם הם סמנטיים וכי התוכניות המוצעות מבוססות על תחומי הידע כפי שנלמדו במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון  (B.A.)במדעי ההתנהגות, ועדת המשנה ממליצה למל"ג כלהלן:

  1. לאשר למרכז האקדמי רופין לפתוח שתי תוכניות לימודים לתואר ראשון במתכונות דו-חוגיות: תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה (Sociology and Anthropology) ותואר ראשון בפסיכולוגיה (Psychology) על בסיס תוכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי ההתנהגות, ולהסמיכו להעניק תארים אלה. ניתן יהיה לשלב כל אחת מתוכניות אלה עם מתכונות דו-חוגיות אחרות המתקיימות במוסד.
  2. במקביל לפתיחת תוכניות אלה, התוכנית לתואר ראשון (B.A.) במדעי ההתנהגות לא תיפתח למחזורי לימוד.