24/04/18

אישור לעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תעשיה וניהול במסגרת החרדית (לנשים)

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות בדבר בקשת עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תעשייה וניהול לנשים במסגרת המח"ר והיא החליטה כלהלן:

  1. לאשר לעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תעשייה וניהול במסגרת החרדית וזאת על בסיס הצהרת המוסד בדבר הזהות בין תוכנית הלימודים הרגילה לבין תוכנית הלימודים שתפתח במח"ר.
  2. על המכללה להקפיד כי מנגנוני קביעת הציונים במח"ר, לרבות זהות הבחינות ומועדן יהיו זהים לתוכנית האם.
  3. בהתאם לנוהל פתיחת תוכניות לימודים במח"ר, בתום שנה מהפעלת התוכנית תיבדק התוכנית על-ידי סוקר.