18/08/20

אישור לפתיחה והסמכה זמנית לתקופה של שלוש שנים, עד אוגוסט 2023, לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר ראשון במתכונת חד-חוגית במדעי המדינה ומדיניות ציבורית (במסגרת איגום קורסים קיימים באוניברסיטה)

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה והיא החליטה לאמצה, כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם וחוות דעתם.
  2. לאמץ את המלצת הסוקרים ולאשר פתיחה והסמכה זמנית לתקופה זמנית של שלוש שנים (עד אוגוסט 2023) לאוניברסיטה הפתוחה להעניק לתואר ראשון במתכונת חד-חוגית במדע המדינה ומדיניות ציבורית.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה הסוקרים ייבדקו, בין היתר שהמוסד פיתח תכנים משותפים לשני התחומים בתוכנית הלימודים. פיתוח קורסים ופעילויות אחרות משותפות לשני תחומי התוכנית מהווים גורם מרכזי בהצלחת התוכנית.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 (עדכון מיום 13.11.2018) בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".