13/05/14

אישור לקיום צבר קורסים בקדם רפואה במסגרת תוכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר במדעים" B.Sc. במדעי החיים של האוניברסיטה הפתוחה

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאשר לאוניברסיטה הפתוחה לקיים צבר קורסים בקדם רפואה במסגרת תוכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר במדעים" B.Sc. במדעי החיים, בהתאם למתווה לתוכנית אחידה ללימודי קדם רפואה (Pre-Med) במוסדות להשכלה גבוהה בישראל (מתווה מקורי).