27/09/16

אישור לקיים אשכול לימודים בניהול נדל"ן במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בניהול למכללה האקדמית גליל מערבי

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב-תחומי ומשפטים,  והחליטה לאשר למכללה האקדמית גליל מערבי הוספת האשכול בניהול נדל"ן במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בניהול (ללא ציון האשכול ע"ג התעודה).

על המכללה להקפיד כי קורסים משפטיים יילמדו על ידי אנשי סגל עם הכשרה משפטית.