10/01/17

אישור לקיים התמחות בייעוץ ארגוני ועסקי במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה

בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (10.1.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה תחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה  לדחות בשלב זה, את בקשת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לקיים התמחות בייעוץ ארגוני ועסקי במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שניM.B.A.) ) במינהל עסקים.