18/08/20

אישור לקיים מסלול התמחות בחברה דיגיטלית במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בסוציולוגיה למכללה האקדמית גליל מערבי – ללא ציון המסלול ע"ג התעודה

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בעניין בקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח מסלול התמחות בחברה דיגיטלית במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון דו-חוגי בסוציולוגיה- ללא ציון המסלול ע"ג התעודה, והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ'  אלכסנדרה קלב על חוות דעתה.
  2. לאשר למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח את המסלול ההתמחות בחברה דיגיטלית במסגרת

תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בסוציולוגיה.