23/05/17

אישור לקיים תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תעשיה וניהול בזמן חלקי בשנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר בקשת שנקר-הנדסה. עיצוב. אמנות לקיים את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תעשייה וניהול בזמן חלקי והיא החליטה לאשר את בקשת שנקר-הנדסה. עיצוב. אמנות לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תעשייה וניהול בזמן חלקי (פריסה של יומיים בשבוע, 15 סמסטרים, חמש שנים), בכפוף להחלטת המל"ג מיום 27.10.2015 –  מסלולים לתואר ראשון בזמן חלקי, ובתנאי שתנאי הקבלה יהיו זהים לתוכנית הרגילה. המל"ג תמנה סוקר לבחינת התוכנית בתום שנתיים להפעלתה.