10/01/17

אישור לקיים תוכנית לימודים במתכונת חד-חוגית (במקום מתכונת ראשי/משני) לתואר ראשון (B.A.) במנהיגות וניהול מערכות חינוך באוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (10.1.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:
1. להודות לד"ר רבקה ודמני-שאומן על חוות דעתה.
2. לאשר לאוניברסיטת בר-אילן לקיים את התוכנית לתואר ראשון (B.A.) במנהיגות וניהול מערכות חינוך במתכונת חד-חוגית (במקום תוכנית הלימודים במתכונת של חוג ראשי).
3. לבקש מהאוניברסיטה להגיש דיווח עד יוני 2017, אודות עדכון רשימות הקריאה בקורסים השונים ותיקון ציון המעבר בסמינר לציון 70, וכן עדכון תעודות הסיום.