07/03/17

אישור לקיים תוכנית לימודים במתכונת חד-חוגית (במקום מתכונת ראשי/משני) לתואר ראשון (B.A.) בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אביעד רז על חוות דעתו.
  2. לאשר לאוניברסיטת בר-אילן לקיים את התוכנית לתואר ראשון (B.A.) בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במתכונת חד-חוגית (במקום תוכנית הלימודים במתכונת של חוג ראשי).