07/03/17

אישור לקיים תוכנית לימודים דו-חוגית לתואר ראשון (B.A.) בפסיכולוגיה (לצד תוכנית הלימודים החד-חוגית הקיימת) למסלול האקדמי של המכללה למינהל

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 14.2.2017 בהמשך לדיון מיום 10.1.2017 בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר פרופ' נחמיה פרידלנד על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל לקיים תוכנית לימודים דו-חוגית לתואר ראשון B.A.)) בפסיכולוגיה (לצד תוכנית הלימודים החד-חוגית הקיימת במוסד).